Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Geotechnika

  • Geotechnický prieskum staveniska
  • Navrhovanie a optimalizácia návrhov zemných konštrukcií
  • Navrhovanie a optimalizácie návrhov zakladania stavieb
  • Geotechnický dozor pri výstavbe
  • Geotechnické skúšky a kontrola kvality zemných prác počas výstavby
  • Laboratórne skúšky vlastností zemín a hornín a interpretácia výsledkov

Služby