Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Profil firmy

Firma vznikla v roku 1991 ako podnikateľská činnosť fyzickej osoby pod obchodným názvom RNDr. Boris Starší – KVALITEST.

Predmetom činnosti boli a doteraz sú predovšetkým služby v oblasti stavebníctva, a to:

 • poradenské služby v geotechnike a technológiách zemných prác
 • stavebné skúšobníctvo zemín, betónov, kameniva, betónových dielcov a asfaltových zmesí pre dopravné, pozemné, ekologické a priemyselné stavby
 • nezávislá kontrola a riadenie kvality stavebných prác
 • inžinierskogeologický prieskum
 • stavebno-technický a sanačný prieskum pre potreby projektantov stavieb, súdnych znalcov, objednávateľov a zhotoviteľov stavieb
 • poradenské služby v oblasti systémov manažérstva kvality
Sme tu, aby tu neboli vaše problémy

Mottom činnosti firmy je výrok "Sme tu, aby tu neboli vaše problémy", ktorý charakterizuje aj podnikateľskú filozofiu a politiku kvality firmy, ktorej základom je:

 • byť vždy a včas tam, kde nás potrebujú – operatívnosť
 • splniť požiadavky zákazníka na vysokej odbornej úrovni – profesionalita
 • hovoriť zákazníkovi pravdu aj keď je nepríjemná a jeho problém je vážny – otvorenosť
 • poradiť a pomôcť pokiaľ sa vyskytnú problémy, pochváliť keď je kvalita prác vyhovujúca - ústretovosť
 • vzhľahom na citlivosť problematiky a informácií, s ktorými pracujeme, dbáme o ochranu informácií – diskrétnosť
 • Snažíme sa o vzájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi a obchodnými partnermi a o slušné vzťahy s konkurenciou, pretože spolupráca posúva veci ďalej ako súperenie za každú cenu – slušnosť a tímová práca

Pre organizáciu medzilaboratórnych porovnávacích skúšok a porovnávacích meraní pre skúšobné laboratóriá, vyhodnocovanie experimentov zhodnosti, organizáciu skúšok spôsobilosti skúšobných a kalibračných laboratórií a hodnotenie ich výkonnosti v oblasti kvality merania navštívte stránky spoločnosti Calibrium.