Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Služby

Naše služby sú určené predovšetkým:

  • Zhotoviteľom stavieb – veľkým, stredným aj malým stavebným firmám i individuálnym stavebníkom
  • Objednávateľom stavieb – veľkým, stredným aj malým investorom, ktorý chcú mať kvalitu svojich stavieb pod odborným dohľadom a potrebné parametre zmerané podľa platných technických predpisov a noriem
  • Projektantom stavieb – pre ktorých je dôkladné poznanie geologických pomerov územnia a geotechnických parametrov základovej pôdy nielen potrebou ale aj povinnosťou
  • inžinierskogeologický prieskum

Pracovníci firmy majú pre vykonávané odborné činnosti potrebnú kvalifikáciu a prax, potvrdenú autorizáciou podľa zákona č.138/1992 Zb. v znení zákona č.236/2000 Z.z. a oprávnením o odbornej spôsobilosti vydaným Ministerstvom životného prostredia SR na základe zákona č. 497/1991 Zb.

Firma má zavedený systém manažérstva kvality podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001:2000 a skúšobnícke činnosti vykonáva podľa požiadaviek normy STN EN ISO/IEC 17025.

Skúšky, ktoré nevieme vykonať vlastnými silami alebo na ne nemáme vybavenie na požadovanej úrovni, zabezpečuje pomocou zmluvných partnerov, väčšinou akreditovaných laboratórií a autorizovaných osôb, pričom vykonávame komplexnú interpretáciu a aplikáciu čiastkových výsledkov pre požadovaný účel.

Služby