Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Stavebné skúšobníctvo

Terénne skúšky zemných a betónových konštrukcií

Sú určené na zistenie parametrov základovej pôdy pre účely návrhu alebo overenia správnosti návrhu zakladania stavieb, kontrolu kvality budovaných zemných konštrukcií, napr. násypov, zásypov rýh, podkladných vrstiev pod konštrukcie vozoviek alebo priemyselných podláh a podobne.

Vykonávame:

  • Statické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300, 357, 600 mm
  • Dynamické zaťažovacie skúšky doskou priemeru 300 a nadštandardnú metódu doskou 357 mm so zvýšeným hĺbkovým dosahom vhodnú pre kontrolu únosnosti základovej pôdy v zhoršených priestorových podmienkach
  • Meranie miery zhutnenia priamymi deštruktívnymi metódami (membránový objemomer, odberné valce)
  • Meranie miery zhutnenia nepriamou metódou radiačným hutnomerom
  • Dynamická metóda kontroly miery zhutnenia a únosnosti prenosným kompaktomerom určená na kontinuálne meranie rozsiahlejších objemov a plôch konštrukcií (kontrolovaný pás, úsek alebo plocha), naviazaná na výsledky bodových skúšok a rozširujúca spoľahlivosť a účinnosť kontroly kvality konštrukcií o nový rozmer
  • Ľahká dynamická a statická penetrácia ako doplnkové a cenovo prístupné metódy k vyššie uvedeným skúškam a meraniam

Služby