Kvalitest - Stavebné skúšobníctvo a geotechnika

Cenník

Odbor činnosti Názov výkonu Merná jednotka   Cena (EUR)
Geotechnika 1
terénne skúšky zemných konštrukcií
Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 357 mm) skúška   100,00
Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 600 mm) skúška   145,00
Statická zaťažovacia skúška doskou (priemer 300 mm) skúška     90,00
Dynamická zaťažovacia skúška ľahkou doskou skúška     25,00
Miera zhutnenia zeminy radiačným hutnomerom skúška     30,00
Miera zhutnenia zeminy membránovým objemomerom skúška     30,00
Miera zhutnenia zeminy odberným valcom skúška     20,00
Miera zhutnenia sypaniny geodetickou metódou skúška   160,00
Ľahká dynamická penetrácia - do hĺbky 1 m skúška     25,50
Ľahká statická penetrácia a Proctorova ihla skúška     10,60
Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - kontrolný pás dĺžky do 80 m skúška     40,00
Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - kontrolná plocha do 3000 m2 skúška   130,00
Miera zhutnenia a únosnosť vrstiev sypanín prenosným kompaktomerom - technologické meranie a riadenie hutnenia hodina     30,00
Ostatné terénne výkony a merania hodina     30,00
Geotechnika 2
laboratórne skúšky a analýzy zemín a sypanín
Zrnitosť súdržnej zeminy sedimentačnou metódou vzorka     40,00
Zrnitosť nesúdržnej zeminy sitovou analýzou vzorka     35,00
Zrnitosť zeminy kombinovanou metódou vzorka     60,00
Konzistenčné medze zeminy vzorka     45,40
Merná hmotnosť zeminy pyknometricky vzorka     25,50
Ekvivalent piesku vzorka     28,90
Priepustnosť zeminy v tlakovej komore vzorka     35,60
Zhutniteľnosť zeminy - Proctor skúška   150,00
Zhutniteľnosť zeminy - relatívna uľahlosť skúška   195,60
CBR z neporušenej vzorky zeminy vzorka     31,50
CBR z technologickej vzorky zeminy vzorka     40,20
Triaxiálna skúška typu UU skúška     59,75
Stlačiteľnosť v oedometri skúška     43,15
Kamenivo pre stavebné účely
laboratórne skúšky
Stanovenie zrnitosti drobného kameniva sitovým rozborom vzorka     25,40
Stanovenie zrnitosti hrubého kameniva sitovým rozborom vzorka     35,20
Stanovenie tvaru zŕn - index plochosti vzorka     29,00
Stanovenie tvaru zŕn - tvarový index vzorka     20,50
Stanovenie podielu drvených zŕn v hrubom kamenive vzorka     15,60
Skúška humusovitosti kameniva-obsah org. látok vzorka     18,60
Hodnotenie jemných zŕn - ekvivalent piesku vzorka     28,80
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu vzorka   160,00
Odolnosť proti klimatickým účinkom -sk. síranom horečnatým vzorka     25,60
Stanovenie sypnej hmotnosti a medzerovitosti vzorka     25,50
Stanovenie objemovej hmotnosti a nasiakavosti zŕn vzorka     24,50
Stanovenie obsahu vody sušením vzorka      3,60
Betón
laboratórne skúšky, terénne skúšky, skúšky konštrukcií
Pevnosť v tlaku skúš. teleso      8,30
Pevnosť v ťahu za ohybu a pevnosť  na koncoch trám. skúš. teleso    10,80
Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu skúš. teleso      2,60
Hčºbka presiaknutia tlakovou vodou (vodotesnosť) skúška     60,00
Mrazuvzdornosť betónu - každých 25 cyklov súbor cykl.     40,00
Odolnosť povrchu betónu proti chemickým rozmrazovacím látkam - každých začatých 25 cyklov súbor cykl.     35,00
Odrazová tvrdosť Schmidtovým tvrdomerom mer. miesto       6,60
Nasiakavosť betónu skúš. teleso     20,50
Kanalizácie Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 300 úsek     45,00
Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 500 úsek     90,00
Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 800 úsek   145,00
Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 1000 úsek   285,00
Tesnosť kanalizácie tlakovým vzduchom - do DN 1200 úsek   450,00
Tesnosť kanalizačnej šachty vodou ks     60,00